Cyngor ar Bopeth Gwynedd

Cyngor ar Bopeth Gwynedd

At a glance

Causes

  • Counselling / advice

Other details

Organisation type: 
Charity
Geographical remit: 
Local

Objectives

Mae Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice yn aelod o rwydwaith Cyngor ar Bopeth o elusennau cynghori annibynnol. Cawn ein cefnogi gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru i ddarparu ar draws sir Gwynedd, ac mae gennym ganolfannau ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli. Rydym hefyd yn cyflawni prosiectau cenedlaethol ar gyfer Llywodraeth Cymru ac Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU. Fe’n cefnogwn gan nifer o gynghorau cymuned yng Ngwynedd ac ymddiriedolaethau elusennol. Darperir ein gwasanaethau gan dîm ymroddedig o staff cyflogedig a gwirfoddolwyr (sylwer na all staff cyflogedig na gwirfoddolwyr hefyd wasanaethu fel aelodau o’r Bwrdd).

Y llynedd, fe wnaeth ein cyngor helpu pobl mewn argyfwng gadw eu gwaith, atal teuluoedd rhag cael eu troi allan o’u cartrefi, helpwyd miloedd o bobl i daclo dyledion llethol, a galluogi pobl i gael mynediad at y budd-daliadau lles y mae ganddynt hawl iddynt. 

Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice is a member of the Citizens Advice network of independent advice charities. We are supported by Gwynedd Council and Welsh Government to deliver across the county of Gwynedd with centres in Bangor, Caernarfon, Dolgellau and Pwllheli. We also deliver on national projects for both the Welsh Government and the UK Government’s Department of Work and Pensions. We are supported by several community councils within Gwynedd and charitable trusts. Our services are provided by a dedicated team of paid staff and volunteers (note that paid staff and volunteers cannot also serve as members of the Board).

Last year our advice helped people in crisis stay in work, prevented families being evicted from their homes, helped thousands of people tackle crippling debt and enabled people to access the welfare benefits they are entitled to. 

 

Activities

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyngor ac adfocatiaeth o'n swyddfeydd, o bell ac o fewn lleoliadau allgymorth ar draws Gwynedd.

We offer advice and advocacy services from our offices, remotely and within outreach locations across Gwynedd.  

 

Current opportunities

North Wales, LL57 1LH

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr i helpu arwain yr elusen.  

We are looking for volunteers to join our...