Ymunwch â'r Bwrdd/Join the Board!

Ymunwch â'r Bwrdd/Join the Board!

Trustee/Governor
J93956
At a glance

Skills

  • Financial management
  • Strategic development and planning

Where

Bangor, LL57 1LH
Mainly at home

Time

Mostly outside office hours Estimate of time needed:
0-5 hours / month

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr i helpu arwain yr elusen.  

We are looking for volunteers to join our board of trustees to help lead the charity.

What will you be doing?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr i helpu arwain yr elusen a chefnogi’r tîm rheoli i ddatblygu ein gwasanaeth a sicrhau’r adnoddau hollbwysig y mae eu hangen arnom i ddiwallu’r galw. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n gallu sbario ambell awr y mis ynghyd ag unrhyw rôl neu ymrwymiadau sydd ganddynt eisoes.

Ein nod yw cael bwrdd amrywiol sy’n cynrychioli ein poblogaeth a phawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau. Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr yn byw, yn astudio neu’n gweithio yn neu gerllaw’r ardaloedd yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae ein bwrdd yn dod o nifer o wahanol gefndiroedd. Yr hyn maent oll yn ei rannu yw angerdd dros gynrychioli’r gymuned leol a’r amrywiaeth o gleientiaid sy’n elwa o’n cyngor diduedd, am ddim.

Mae hon yn rôl heb dâl, ond caiff holl gostau rhesymol eu had-dalu. Gall rôl fel ymddiriedolwr roi cyfoeth o brofiad a boddhad i chi, cyfle i ddatblygu eich sgiliau, a defnyddio unrhyw arbenigedd neu wybodaeth sydd gennych er budd y gymuned leol.

We are looking for volunteers to join our board of trustees to help lead the charity and support the management team in developing our services and securing the vital resources we need to meet demand. We seek enthusiastic individuals who can spare a few hours a month alongside any existing role or commitments. 

Our aim is for a diverse board who represent our population and all those that use our services. Ideally applicants will live, study or work in or nearby the areas we service. 

Our board comes from many different backgrounds. What they all share is a passion for representing the local community and the diversity of clients who benefit from our free and impartial advice. 

This is an unpaid role but all reasonable expenses are reimbursed. A role as a trustee can provide you with a great deal of experience and satisfaction, the opportunity to develop your skills, and utilise any expertise and knowledge to benefit the local community. 

 

What are we looking for?

Rydym yn awyddus i groesawu pobl o bob cefndir gydag amrywiaeth eang o brofiad wrth inni weithio tuag at gael bwrdd amrywiol sy’n adlewyrchiad o’n cleientiaid a’n cymunedau. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gennych os oes gennych brofiad neu gymwysterau cyllid, gan fod ein Trysorydd presennol yn ymddeol.

We are keen to welcome people from all backgrounds with a broad range of experience as we aspire to have a diverse board which reflects our clients and communities. We are particularly keen to hear from you if you have financial experience or qualifications as our current Treasurer is retiring. 

What difference will you make?

“Wyt ti’n cael pleser o fod yn ymddiriedolwr?” oedd cwestiwn a ofynnwyd i mi yn ddiweddar. Fe oedais ychydig cyn ateb, a’r rheswm am hynny oedd fy mod yn teimlo nad oedd y gair “pleser” yn disgrifio’n ddigon da beth rwy’n ei gael o fod yn ymddiriedolwr. Mae “boddhad” yn agosach ati.

Mae’r boddhad yn dod o wybod fy mod fel ymddiriedolwr yn cefnogi gwaith elusen sy’n rhoi cymaint o gymorth i aelodau o’n cymdeithas sydd wir angen help. Mae’r amser rwy’n ei roi fel ymddiriedolwr yn cyfrannu at sicrhau bod yr elusen yn parhau’n gynaliadwy, ac yn cefnogi’r staff/gwirfoddolwyr sydd yn gweithio’n galed i helpu ein cleientiaid. 

Rwy’n cael pleser o fod yn ymddiriedolwr! Rwy’n cyfarfod ymddiriedolwyr o wahanol gefndiroedd, mae ein cyfarfodydd yn ddiddorol, ac rwyf yn aml yn dysgu am faterion newydd.

Oes gennych chi ddiddordeb? Ewch amdani! 

Peter Evans, Cadeirydd

 

“Do you enjoy being a trustee?” was a question I was asked recently. I hesitated a little before answering, and the reason for that was that I felt that the word “enjoyment” did not describe well enough what I get from being a trustee. “Satisfaction” is closer to it.

The satisfaction comes from knowing that as a trustee I support the work of a charity that gives so much help to members of our society who really need help. The time I give as a trustee contributes to ensuring that the charity remains sustainable, and supports the staff/volunteers who work hard to help clients.

I enjoy being a trustee! I meet trustees from different backgrounds, our meetings are interesting, and I often learn about new issues.

Are you interested? Go for it!

Peter Evans, Chair of Trustee Board

Causes
  • Counselling / advice
  • Organisation type: 
    Charity

    Mae Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice yn aelod o rwydwaith Cyngor ar Bopeth o elusennau cynghori annibynnol. Cawn ein cefnogi gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru i ddarparu ar draws sir...